University of Maryland Baltimore Washington Medical Center complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. University of Maryland Baltimore Washington Medical Center does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex. University of Maryland Baltimore Washington Medical Center provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

 • Qualified sign language interpreters
 • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

 • Qualified Interpreters
 • Information written in other languages

If you need these services, contact Nursing Administration at 410-787-4362

If you believe that University of Maryland Baltimore Washington Medical Center has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

 • Patient Advocate Department
  301 Hospital Dr.
  Glen Burnie, MD 21061
  Phone: 410-787-4200
  TYY: 410-787-4498
  Fax: 410-595-1908
  Email: feedback@umm.edu

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Patient Advocate Department is available to help you. You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

 • U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201
  1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at
https://www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/complaint-process/index.html


ATENCION: Si habla espantilde;ol, tiene a su disposicion servicios gratuitos de asistencia

linguumlistica. Llame al 410-787-4362 (TTY: 410-787-4498)

注意:如果使用繁體中文,可以免費獲得語言援助服務。請致電 410-787-4362 (TTY: 410-787-4498)

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
410-787-4362 (TTY: 410-787-4498). 번으로 전화해 주십시오

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số
410-787-4362 (TTY: 410-787-4498)

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 410-787-4362 (TTY: 410-787-4498)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 410-787-4362 (TTY: 410-787-4498)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные
услуги перевода. Звоните 410-787-4362 (TTY: 410-787-4498)

ትኩረት፡- አማርኛ ተናጋሪ ከሆኑ በነፃ የቋንቋ እርዳታ ያገኛሉ፡፡እባክዎ
410-787-4362 (TTY: 410-787-4498)

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ɓɛ́ ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 410-787-4362 (TTY: 410-787-4498)

Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ nrsquo;efu, defu, aka. Call 410-787-4362 (TTY: 410-787-4498)

AKIYESI: Bi o ba nsọ Yoruba, akanṣe iṣẹ́ iranlọwọ ede, niọfẹ́, wa fun ọ.
Pe410-787-4362 (TTY: 410-787-4498)

توجہ: اگر آپ کی زبان اردو ہے تو آپ کو زبان میں مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں۔
410-787-4362 (TTY: 410-787-4498) پر کال کریں۔

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیالت زبانی بصورت رایگان برای شما تماس بگیرید
410-787-4362 (TTY: 410-787-4498) فراهم می باشد. با

ATANSYON: Si w pale kreyòl ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.
Rele
410-787-4362 (TTY: 410-787-4498)

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 410-787-4362 (TTY: 410-787-4498)