University of Maryland Shore Regional Health complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. University of Maryland Shore Regional Health does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

University of Maryland Shore Regional Health: Nondiscrimination Policy

 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact contact the Director of Patient Experience or the Patient Advocate at 410-822-1000, ext. 5828.

If you believe that University of Maryland Shore Regional Health has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

 • The Patient Advocate
  c/o UM Shore Regional Health
  219 S. Washington St.
  Easton, MD 21601
  410-822-1000, ext. 5828.

You can file a grievance in person, by mail  or fax. If you need help filing a grievance, the Director of Patient Experience is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf

Or by mail or phone at:

 • U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201
  1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at 
https://www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/complaint-process/index.html 


ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia
lingüística. Llame al 410-822-1000, ext.5828

注意:如果使用繁體中文,可以免費獲得語言援助服務。請致電 410-822-1000, ext. 5828

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
410-822-1000, ext. 5828. 번으로 전화해 주십시오

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho
bạn. Gọi số 410-822-1000, ext. 5828

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés
gratuitement. Appelez le 410-822-1000, ext. 5828

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong
sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 410-822-1000, ext. 5828

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные
услуги перевода. Звоните 410-822-1000, ext. 5828

ትኩረት፡- አማርኛ ተናጋሪ ከሆኑ በነፃ የቋንቋ እርዳታ ያገኛሉ፡፡እባክዎ
410-822-1000, ext. 5828

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ɓɛ́
ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 410-822-1000, ext. 5828

Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call
 410-822-1000, ext. 5828

AKIYESI: Bi o ba nsọ Yoruba, akanṣe iṣẹ́ iranlọwọ ede, niọfẹ́, wa fun ọ.
Pe 410-822-1000, ext. 5828

توجہ: اگر آپ کی زبان اردو ہے تو آپ کو زبان میں مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں۔
410-822-1000, ext. 5828پر کال کریں۔ 

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیالت زبانی بصورت رایگان برای شما تماس بگیرید
410-822-1000, ext. 5828فراهم می باشد. با

ATANSYON: Si w pale kreyòl ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele
410-822-1000, ext. 5828

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 
410-822-1000, ext. 5828