University of Maryland Upper Chesapeake Health complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. The University of Maryland Upper Chesapeake Health does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

University of Maryland Upper Chesapeake Health

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    • Qualified sign language interpreters
    • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Provides services to people whose primary language is not English, such as
    • Qualified interpreters
    • Information written in other languages

If you need these services, contact Guest Services at 443-643-1000

If you believe that the University of Maryland Upper Chesapeake Health has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Debra Bittle, Director of Risk Management & Compliance, 520 Upper Chesapeake Dr., Suite 305, Bel Air, MD 21014, 443-643-3100, TDD 443-843-5501, dbittle@umm.edu. You can file a grievance in person or by mail, fax or email. If you need help filing a grievance Debra Bittle is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia

lingüística. Llame al 443-643-1000, TDD 443-843-5501

注意:如果使用繁體中文,可以免費獲得語言援助服務。請致電 443-643-1000, TDD 443-843-5501

주의: 한국어를사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.

443-643-1000, TDD 443-843-5501. 번으로 전화해 주십시오

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho
bạn. Gọi số 443-643-1000, TDD 443-843-5501

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés
gratuitement. Appelez le 443-643-1000, TDD 443-843-5501

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong
sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 443-643-1000, TDD 443-843-5501

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные
услуги перевода. Звоните 443-643-1000, TDD 443-843-5501

ትኩረት፡ - አማርኛ ተናጋሪ ከሆኑ >በነፃ የቋንቋ እርዳታ ያገኛሉ፡፡እባክዎ
443-643-1000, TDD 443-843-5501

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ɓɛ́
ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 443-643-1000, TDD 443-843-5501

>Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call
443-643-1000, TDD 443-843-5501

AKIYESI: Bi o ba nsọ Yoruba, akanṣe iṣẹ́ iranlọwọ ede, niọfẹ́, wa fun ọ.
Pe 443-643-1000, TDD 443-843-5501

توجہ: اگر آپ کی زبان اردو ہے تو آپ کو زبان میں مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں۔
443-643-1000, TDD 443-843-5501 پر کال کریں۔

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیالت زبانی بصورت رایگان برای شما تماس بگیرید
443-643-1000, TDD 443-843-5501 فراهم می باشد. با

ATANSYON: Si w pale kreyòl ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele
443-643-1000, TDD 443-843-5501

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 
443-643-1000, TDD 443-843-5501