UM St. Joseph Medical Center complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Um St. Joseph Medical Center does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

UM St. Joseph Medical Center

 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats and other formats)
 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact the Spiritual Care Services Dept. at 410-337-1109

If you believe that the UM St. Joseph Medical Center has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

You can file a grievance in person or by mail, fax or email. If you need help filing a grievance Laura Trazzi is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf

Or by mail or phone:

 • U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201
  1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at
https://www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/complaint-process/index.html


ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia

lingüística. Llame al 410-337-1109, TDD 410-337-1671

注意:如果使用繁體中文,可以免費獲得語言援助服務。請致電 410-337-1109, TDD 410-337-1671

주의: 한국어를사용하시는경우,언어지원서비스를무료로이용하실수있습니다.
410-337-1109, TDD 410-337-1671 번으로전화해주십시오

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho
bạn. Gọi số 410-337-1109, TDD 410-337-1671

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés
gratuitement. Appelez le 410-337-1109, TDD 410-337-1671

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong
sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 410-337-1109, TDD 410-337-1671

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные
услуги перевода. Звоните 410-337-1109, TDD 410-337-1671

ትኩረት፡- አማርኛተናጋሪከሆኑበነፃየቋንቋእርዳታያገኛሉ፡፡እባክዎ
410-337-1109, TDD 410-337-1671

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ɓɛ́
ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 410-337-1109, TDD 410-337-1671

Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call
410-337-1109, TDD 410-337-1671

AKIYESI: Bi o ba nsọ Yoruba, akanṣe iṣẹ́ iranlọwọ ede, niọfẹ́, wa fun ọ.
Pe 410-337-1109, TDD 410-337-1671

توجہ: اگر آپ کی زبان اردو ہے تو آپ کو زبان میں مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں۔
410-337-1109, TDD 410-337-1671پر کال کریں۔

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیالت زبانی بصورت رایگان برای شما تماس بگیرید
410-337-1109, TDD 410-337-1671فراهم می باشد. با

ATANSYON: Si w pale kreyòl ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele
410-337-1109, TDD 410-337-1671

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para
410-337-1109, TDD 410-337-1671