Giúp Bệnh Nhân Thanh Toán Chi Phí Chăm Sóc Của Bệnh Viện

Language Translation Provided

We've translated this information into the languages listed below. To view, please click on one of the following links:

Nếu quý vị không thể thanh toán tất cả hoặc một phần các dịch vụ chăm sóc từ bệnh viện của chúng tôi, quý vị có thể nhận được các dịch vụ miễn phí hoặc chi phí thấp hơn.

VUI LÒNG LƯU Ý:

 1. Chúng tôi điều trị cho tất cả các bệnh nhân cần chăm sóc khẩn cấp, bất kể họ có đủ khả năng thanh toán hay không.
 2. Các dịch vụ được cung cấp bởi các bác sĩ và các nhà cung cấp khác có thể không thuộc phạm vi chi trả của Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính của bệnh viện.  Quý vị có thể gọi 410-821-4140 or 877-632-4909 (toll free), or CBOService@umm.edu nếu có câu hỏi.

QUY TRÌNH XỬ LÝ DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO:

Khi trở thành bệnh nhân, chúng tôi sẽ hỏi xem quý vị có bảo hiểm y tế không.   Chúng tôi sẽ không tính phí đối với quý vị cao hơn đối với các dịch vụ của bệnh viện so với mức phí mà chúng tôi tính cho những người có bảo hiểm y tế.  Bệnh viện sẽ:

 1. Cung cấp cho quý vị thông tin về chính sách hỗ trợ tài chính của chúng tôi hoặc 
 2. Cho một cố vấn giúp đỡ quý vị, và người này sẽ giúp quý vị làm đơn.

CHÚNG TÔI XEM XÉT ĐƠN CỦA QUÝ VỊ NHƯ THẾ NÀO:

Bệnh viện sẽ xem xét khả năng thanh toán dịch vụ chăm sóc của quý vị.  Chúng tôi xem xét thu nhập và quy mô gia đình của quý vị.  Quý vị có thể nhận được dịch vụ chăm sóc miễn phí hoặc chi phí thấp hơn nếu:

 1. Thu nhập của quý vị hoặc tổng thu nhập gia đình ở mức thấp đối với khu vực nơi quý vị sống, hoặc
 2. Thu nhập của quý vị nằm dưới mức nghèo của liên bang nếu quý vị phải chi trả toàn bộ chi phí chăm sóc của bệnh viện, trừ đi bất kỳ khoản thanh toán bảo hiểm y tế nào.

VUI LÒNG LƯU Ý: Nếu quý vị có thể nhận được sự giúp đỡ tài chính, chúng tôi sẽ cho biết quý vị có thể nhận bao nhiêu.  Nếu quý vị không thể nhận được sự giúp đỡ tài chính, chúng tôi sẽ cho quý vị biết lý do tại sao.

CÁCH LÀM ĐƠN XỊN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH:

 1. Điền thông tin cho Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính.
 2. Cung cấp cho chúng tôi tất cả thông tin của quý vị để giúp chúng tôi hiểu được tình hình tài chính của quý vị.
 3. Gửi Đơn Xin cho chúng tôi.

VUI LÒNG LƯU Ý: Bệnh viện phải kiểm tra sàng lọc các bệnh nhân nhận Medicaid trước khi cung cấp hỗ trợ tài chính.

CÁC THÔNG TIN HỮU ÍCH KHÁC:

 1. Quý vị có thể nhận được một bản sao miễn phí Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính của chúng tôi và Đơn Xin:
 2. Quý vị có thể gọi cho Phòng Hỗ Trợ Tài Chính nếu có các câu hỏi hoặc cần giúp làm đơn. Quý vị cũng có thể gọi nếu quý vị cần giúp đỡ bằng ngôn ngữ khác. Gọi: 410-821-4140 or 877-632-4909 (toll free), or CBOService@umm.edu